about

ข้อความพันธกิจ

ลูกค้ามาก่อนเสมอ

พันธกิจของเราคือการมอบการบริการการสื่อสารที่โดดเด่น โดยระลึกไว้เสมอว่าลูกค้าแต่ละรายย่อมมีเป้าหมายและความท้าทาย เราเข้าใจเป็นอย่างดี เราเข้าใจดีว่าความประสบความสำเร็จของธุรกิจของเรามาจากสิ่งที่เรามอบและสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของเรา ซึ่งการมอบสิ่งดีๆ ดังกล่าวให้กับลูกค้าของเรา เป็นผลให้เราเติบโตจนถึงวันนี้ เรามีความเคารพต่อความต้องการของลูกค้าทุกราย และบริการลูกค้าเพื่อทำให้พวกเขาชื่นชมและเชื่อมั่นในฝีมือของเรา

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เรามีความพยายามเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ขณะที่เราได้รับโจทย์จากลูกค้า เราจะหาหนทางด้วยความคิดสร้างสรรค์และการบริการที่ดีที่สุด องค์กรที่จะสามารถเติบโตได้จะต้องมีการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เราเชื่อว่าหากเราสามารถรักษาสิ่งนี้ได้ นี่คือหนทางสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้เราตระหนักดีว่ากิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมแห่งการสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่แค่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่เราควรจะฝึกทักษะของเราในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาต่างๆ

ความเป็นมืออาชีพ

เราจะต้องตระหนักตัวเองอยู่เสมอว่าเราคือมืออาชีพ และจะต้องพิสูจน์ตนเองเสมอว่าเรามีคุณภาพ โดยการบริการลูกค้าด้วยวิธีการที่ดีที่สุด และพยายามพัฒนาการบริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันเป็นจิตวิญญาณของความเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้มีความสร้างสรรค์ และมีคุณภาพ

ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบริษัทชั้นนำ

จากที่เราได้เสนอการบริการที่ดีที่สุดในด้านการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในเอเชียและทั่วโลก พนักงานของเราทำงานในทุกๆวันด้วยความภาคภูมิใจ

มุ่งการทำธุรกิจและสร้างกำไรในระยะยาว

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างรายได้ที่เหมาะสม พนักงานของเราทุกคนได้คำนึงถึงค่าใช้จ่าย และพิจารณาตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมออกไป นอกจากนี้แทนที่บริษัทจะดำเนินการโดยหวังเพียงแค่ผลกำไรระยะสั้น เรามีการดำเนินธุรกิจโดยเล็งเห็นถึงการเติบโตและผลกำไรในระยะยาว พันธกิจของเราคือการคงรักษากำไรให้กับบริษัท และยังคงรักษาชื่อเสียงของบริษัทให้ยืนหยัดอยู่ไปได้อย่างยาวนาน

การมุ่งเน้นการบริหารจัดการ

พวกเราทั้งหมดทำงานด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ เรามีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทเสมือนดั่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เรามีการให้รางวัลกับพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และพนักงานของเราทุกๆ คนล้วนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม และมีวัตถุประสงค์ ตลอดจนเป้าหมายเช่นเดียวกับบริษัท

ความเป็นผู้นำ

เราให้ความสำคัญต่อทักษะการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายอยู่เสมอ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทในระยะยาว สำหรับพนักงานที่มีความเป็นผู้นำจะได้รับการฝึกฝนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม

ความสามัคคี

เมื่อตกอยู่สภาวะที่ต้องใช้การตัดสินใจ เราจะให้ความเสมอภาคและให้ความสำคัญกับความคิดของทุกคน ในขณะที่เรารักษาบรรยากาศของการทำงานระหว่างทีมให้เต็มไปด้วยมิตรภาพ เราก็มีการวางโครงสร้างเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างทีม เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งบริษัท

ทรัพยากรบุคคล

ธุรกิจประเภทการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความสามารถ เราจึงมีการพัฒนาบริษัทเพื่อให้สามารถึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเข้ามา ด้วยการจัดสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสม เช่นสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ สนับสนุนการแสดงออก และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ นอกจากนี้เรายังการจัดสรรที่ทำงานที่สะดวกสบาย และมีความพยายามจะมองหาคนที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา

การพัฒนาธุรกิจใหม่

บริษัทของเรามีการลงทุนโดยจัดสรรกำไรไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และธุรกิจใหม่ๆ เหล่านี้ เราได้มีการกำหนดขอบเขตของธุรกิจไปในเฉพาะด้านของการ "โปรโมทผลิตภัณฑ์" ทางบริษัทจะไม่นำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เราไม่เชี่ยวชาญ

ความมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์

บริษัทของเรามีความเข้าใจถึงความสำคัญของผลที่เกิดจากการทำงานที่พวกเราลงมือทำ เราจึงมีการทำงานด้วยการยึดถือหลักจริยธรรม
หลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์ถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ ธุรกิจการสื่อสารไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแค่คุณภาพจากการทำงาน

การช่วยเหลือสังคม

เรามีความพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถกระทำได้ บริษัทของเราได้ดำเนินการในหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม

การศึกษาและสภาพแวดล้อม

เพื่อที่จะมอบการฝึกอบรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี บริษัทคาดหวังที่จะเติบโตไปพร้อมกับการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานของเรา เรามีการแบ่งปันกำไร และเคารพในตัวบุคคล ความคิด และความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันได้ นอกจากนี้เรายังมีการมอบความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากคุณภาพการทำงาน ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความจริงใจ ความร่วมมือ และการบรรลุผลงาน